HOME > Customer Service > 찾아오시는 길
 
 

대중교통 : 지하철 2호선 구로디지털역 2,3번 출구 

                            7호선 남구로역 2번 출구

회사주소 : 서울시 구로구 구로동 222-14

                  에이스하이엔드타워 2차 409호

                  (주)에프네트 (우편번호 152-724)

 

대표전화 : 02-3272-3360
팩 스 : 02-3272-3356
 
            
 (주)에프네트 | 대표이사:전한일 | 사업자등록번호:116-81-69230 | 서울시 구로구 구로동 222-14 에이스하이엔드 2차 4층